Nyheter

Fjorden får ikke puste.

Fra e24.no 26.01
Nå vil oppdretterne samle inn alt avfall som ellers ville gått rett i sjøen.
Fiskeoppdretterne ved Osterøy samler opp all fiskebæsj u...

Innfør avgift på fiskefôr til oppdrettsnæringa

Avfall frå fiskeoppdrett inneheld viktige næringsstoff som går rett i sjøen. Også frå oppdrett i kar på land går ein stor del av møk og fôrspill i sjøen, vi...

Me må ta ansvar for naturmangfaldet

Naturindeks 2020 som er publisert av Miljødirektoratet 17.november i år, viser at naturen i Noreg er hardt pressa, og det er akutt trong for politiske tiltak for å ...

Den nye store produksjonshallen nede ved Ljonesvågen. FOTO: BioFish

Viktige næringsstoff frå smoltproduksjon går rett i fjorden

To smoltprodusentar i Kvam, Hardingsmolt AS i Tørvikbygd og Biofish AS i Ljonesvågen søkjer om å få utvida produksjonen sin slik at fisken kan verta opp til 1 kil...

Grunnrenteskatt på oppdrett er framtidsretta

Ein grunnrenteskatt på oppdrett i Norge etter male...

Samarbeid mellom herad og næringsliv for Kvam vidaregåande skule

Miljøpartiet Dei Grøne i Kvam ser på Kvam vidaregåande skule som den viktigaste satsinga i lokalsamfunnet for å sikre ungdom god utdanning og lokalt næringsliv r...

Miljøpartiet De Grønne

Klimavurdering i samband med utdanning og forsking

Klimakur 2030 viser at ein kan gjere tiltak for å redusere utslepp av klimagassar på alle samfunnsfelt og at dette er eit ansvar for alle.

...
Fjorårets tørkesommer resulterte i halverte grasavlinger

Klimaet krev ny landbrukspolitikk

I sommar har vi sett ekstrem nedbør og ras som har tatt liv i Jølster, varmerekordar i heile Europa og is som smeltar i rekordfart ved...

Miljøpartiet dei grøne vil ha friare skule for elevane og gje lærarane større tillit

Miljøpartiet dei grøne meiner at skulen i dag vert dominert av mål...

Klimatilpassing no! Raset i Jølster er ei tragedie.

Eg har djup medkjensle med alle dei som er råka.
Raset er også eit varsku: i ein rapport om klimaendringane sine konsekvensar i Noreg, framgår det at hyppigar...