Vedtekter for Miljøpartiet Dei Grøne i Kvam, Hordaland

Vedtatt på stiftelsesmøtet 18. juni 2013, i Alvastien Telste, Fyksesundet.

 

Stiftelse og grunnlag

§ 1 Miljøpartiet Dei Grøne i Kvam (heretter kalt MDG Kvam) er stiftet 18. juni 2013. Lokallaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

Formål

§ 2 MDG Kvam har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Kvam, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

Medlemskap

§ 3 Medlemmer i lokallaget er alle som har betalt kontingent for året til Miljøpartiet De Grønne, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter, som er bosatt i Kvam og som ikke har meldt seg ut av partiet eller med landsstyrets samtykke har valgt å tilhøre et annet lokallag. Medlemmer av partiet som er bosatt i andre kommuner men som har søkt og fått landsstyrets tillatelse til å tilhøre MDG Kvam, er også medlemmer av lokallaget.

Årsmøtet

§ 4 a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste seinest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal minst behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre og valg av revisor. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

c) Årsmøtet velger en valgkomitè på 3 medlemmer. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre til neste årsmøte.

d) Stemmerett på årsmøtet har de medlemmene som har betalt kontingent for det foregående og det inneværende året.

e) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §7).

f) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst ¼ av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn ¼ av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

Styret

§ 5 a) Styret i MDG Kvam står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.

b) Styret består av minst 3 – tre medlemmer, inkludert leder, kasserer og sekretær. Det kan velges inntil tre varamedlemmer, i så fall i nummerert rekkefølge. Leder velges ved særskilt valg.

c) Leder for kommunestyregruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinær styremedlem.

d) Valgbare til styret er de som har stemmerett på årsmøtet.

e) Styremedlemmene velges for to år om gangen. Ved første gangs valg, velges halvparten for et år, slik at bare halvparten av styrerepresentantane er på valg til årsmøte.

f) Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer eller innkalte varamedlemmer er til stede.

g) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

h) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

Tolkning av vedtektene

§ 6 Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse i så fall er endelig.

Endring av vedtektene

§ 7 Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

Oppløsning

§ 8 Lokallaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokallag (i partiets vedtekter)

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

– at det skjer endringer i kommune strukturen som gjør deling av lokallaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller lokallagets midler Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene likevel det sammensluttede laget, og ved deling de nye lagene etter årsmøtets vedtak.