Grønn næringspolitikk

De Grønne vil at menneskets skaparkraft, engasjement og omsyn til miljøet skal være drivkraften i økonomien og utviklinga. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller en sentral rolle i vår næringspolitikk.
Natalia Golis 2. kandidat til fylkestinget

28. august, 2015

2. kandidat for Hordaland
Natalia Golis

Vestlandet er rikt på både naturressurser og menneskelig kompetanse. Vi ønsker at både regionen og fylket skal bli et levende eksempel og et foregangsfylke for ny teknologiutvikling, nyskapning og kompetanse på internasjonalt nivå.
Vi må løfte økonomien ut av oljeavhengigheten og legge til rette for fremtidsrettede sektorer og teknologien. I dag er vi det fylket i Norge som har flest arbeidsplasser innen olje- og gassklyngen, og omsetningen her er større enn verdiskapningen i de andre næringsklyngene til saman. Men oljen varer ikke evig, og vi må omstille oss, både for miljøets skyld og for å få flere ben å stå på. Da må også fylkeskommunen være en pådriver for å skape de nye grønne arbeidsplassene, og nye, bærekraftige næringsklynger innen for eksempel havvindkraft, geotermisk energi, bølgekraft og annen nyskapende teknologi.
Statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eierskap må også brukes, som et av instrumentene vi trenger å spille på når vi skal satse på fornybar energi. Offentlig eide selskaper sitter på viktig og verdifull kompetanse som kan gjøre veien fra oljealderen og inn i fornybarsamfunnet enklere. De forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Da må de også være en del av løsningen, ikke en del av problemet.

Frem for de små
Miljøpartiet De Grønne ønsker at det skal være lettere å starte små virksomheter. Viktige politiske tiltak på nasjonalt nivå kan være å tilpasse arbeidsgiveravgiften etter bedriftenes størrelse, å arbeide for redusert byråkrati og å styrke det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendig næringsdrivende. I tillegg ønsker vi oss ordninger som stimulerer bedrifter som tar miljøhensyn, og økte investeringer til kunnskapsbasert industri.
Nye og innovative bedrifter og gründere er en viktig faktor for å få til et næringsliv basert på fremtiden. Gode støtteordninger, solide muligheter til etterutdanning og småbedriftssentre som kan bidra med nettverk, rådgivning og støtte til lokale gründere er blant tiltakene som kan hjelpe nye bedrifter i gang. Et godt fylkespolitisk tiltak på området er satsning på Ungt Entreprenørskap i videregående skole. Her får ungdommene oppleve prosessen frå ideskisse, via registering i Brønnøysundregisteret og hele veien frem til markedsføring, salg og økonomistyring.
Land- og havbruk
Næringsutvikling handler også om primærnæringene, om land- og havbruk. Disse næringene er livsnødvendige for fremtidens grønne Hordaland, og vi vil arbeide for å ta vare på matjord, ønsker å stimulere til berekraftig landbruk og vil samtidig legge til rette for nisjeprodusenter. Tilrettelegging for bondemarkeder, torg og lokale utsalgssteder er viktig for lokal forankring og for lokalt engasjement, og å gjøre veien kortere fra jord til bord er god, grøn politikk. På nasjonalt nivå arbeider vi blant annet for at det skal bli lettere å drive direktesalg av melk frå gard, noe som vil gagne lokale produsenter og gi kundene et kortreist produkt.
Også akvakultur er en viktig næring for oss på Vestlandet. I dag representerer næringen ofte et problem, blant annet i form av lokal forurensning og spredning av lakselus. Hordaland har imidlertid muligheten til å bli ledende på utviklingen av fremtidens havbruk, med lukkede systemer, produksjon av nye produkter og et sterkt fokus på bærekraft. Da trengs det både et nytenkende næringsliv og politisk vilje.
Næringsutvikling er kanskje ikke det første man tenker på når man hører om grønn politikk, men for oss henger de to tett sammen. Et grønt skifte må innebære satsning på nytt næringsliv, det må innebære at nye arbeidsplasser skapes og det betyr ikke minst å slippe til nye næringsdrivende med nye og spennende tanker, ideer og muligheter. Der ligger spirene til en grønn fremtid.