Program 2019 – 2023

Valprogrammet er ikkje riktig ferdig ennå men slik ser det ut så langt.

Dette er en kladd

For menneske og miljø i Kvam

Vårt formål

Verda og Noreg står ved eit vegskilje. Miljøpartiet dei grøne vil ha eit samfunn der me har gode liv utan å øydeleggja for barn og barnebarn. Dei grøne politikarane vil leia snuoperasjonen for å redda livsgrunnlaget vårt, kutta klimagassutslepp og skapa velferd i framtida. Me er nøydde til å ta eit oppgjer med målet om at me skal produsera meir for å kjøpa og kasta meir.

Dei overordna politikken vår har bakgrunn i FN sine berekraftsmål

 • Stoppa klimaendringane
 • Bekjempa fattigdom
 • Sunn og berekraftig mat
 • God helse
 • Gode utdannings- og skuletilbod
 • Likestilling mellom kjønna
 • Naturmangfald
 • Berekraftig samfunn
 • Innovasjon og infrastruktur
 • Ansvarleg forbruk og produksjon
 • Ta ansvar for livet under vatn og på land
 • Fred og rettferd

 

Du som ynskjer ein ny retning i politikken der menneske, miljø og livskvalitet står i sentrum, må stemma Miljøpartiet dei grøne.

 • Også i Kvam skal me føra ein politikk for å gjera vårt for å oppfylla 1,5 gradersmålet i Parisavtalen.
 • Heradet skal laga ein overordna plan for klima, miljø og naturmangfald.
 • I budsjettet skal det vera ein eigen post for klima og miljø i heradet

 

Våre kjernesaker 2019-2023

 

Miljø og næring

Me skal leggja til rette for og skapa trygge arbeidsplassar som rustar kommunane til ei framtid utan olje. Økonomi og økologi må sjåast i samanheng. Det er svært kostbart for framtida å skada livsgrunnlaget vårt.

Næringsfond i kommunen som t.d. Kraftfondet er eit viktig stimuleringsreidskap, og tilskot frå fondet må i framtida forutsette at prosjekta har ei miljøbærekraft vurdering for å få tilskot.

dette må også gjelde bruk av havbruksfondet

 

Miljøvenleg fiskeoppdrett er ei næring for framtida. Den ureinande teknologien må fasast ut. Framtidig oppdrett må føregå i lukka anlegg for å hindra rømming og spreiing av lakselus til villfisk. All skit og forrestar er ein ressurs må takast vare på. Kjemikaliar og medisinrestar må samlast opp.

Det må lagast ein overordna regional plan med bindande miljø- og produksjonsmål for heile Hardangerfjorden.

 

Stoppa nedbygging av dyrka jord. Vi må ta mykje betre vare på dyrka mark og kulturmark. Massar som vert frigjort ved utbyggingar, må takast vare på og brukast til dyrking av nye jordbruksområde. Samtidig leggje vekt på å ta vare på heilskapen i landskapet.

 

Satse på utvikling av landbruket i Kvam, Vi vil ha større fokus på landbruksnæringa og utvikling av eit berekraftig, klimavennleg landbruk. Kanalisere meir offentlege tilskot frå t.d. Innovasjon Noreg til Kvam, jobbe for at næringsutvikling må skje på gardens ressursar.

utvikle prosjekt for regenerativt landbruk i Kvam.

Leggja til rette for lokal verdiskaping i landbruk og lokal matproduksjon:

 • Dyrka rotgrønsaker og andre matplanter og stimulera til kjøtproduksjon på lokal fôrdyrking og beitebruk som fører til mindre bruk av kraftfôr og opnar for høgare kvalitet og betaling t.d. innafor “grasfeed” og økologisk kvalitet.
 • Laga plan for betre utnytting av utmarksbeite.
 • Auke fruktdyrkinga
 • Leggja til rette for andelslandbruk slik at folk utan jord, kan møtast og dyrka mat i lag.
 • God dyrevelferd skal vera grunnlaget for alt husdyrhald.

 

Vi skal halde fram med sundagar fri for handel.

 

Arbeidsplassar i lokal matforedling og produksjon av mat.

Heradet skal revidera innkjøpspolitikken sin med vekt på sunne og berekraftige matvarer, helst produsert lokalt, elles med vekt på ”fair trade” og med høge miljøstandarar

Mat til institusjonar og andre som ynskjer mat heim, må lagast i Kvam, om naudsynt i kommunal regi: Me har lokale, utstyr og kundar. Det kan skapa både kompetansearbeidsplassar og tilpassa arbeidsplassar.

Støtta arbeidet for å utnytta det nedlagde meieriet i Øystese. Til dømes som eit lære- og produksjonssenter for lokal mat.

 

Ta vare på natur- og kulturverdiane i fjell- og fjordlandskapet.

Øystesevassdraget er verna, og vi vil arbeida videre for eit landskapsvernområde mellom Hardangerfjorden, Fyksesund, Hamlagrø og Kvamskogen.

 

Verna elvar og vatn mot bygging, opna lukka bekkar, verna  kystsona mot utbygging og ta vare på naturmangfaldet i fjorden. Knytte desse verdiane til bygdesentraa, og få ein bæreakraftig turisme knytt til dette.


Lokal kultur og natur kan gje grunnlag for kortreist opplevingsturisme.

Leggja tilhøva til rette for bærekraftig turisme m.a. gjennom at turistar vert her i fleire dagar. Greia ut om marknadsføringa av tilboda i Kvam og turistinformasjonen er tenleg organisert

 • Leggja til rette for sykkel- og fotturisme basert på kollektive trafikkløysingar.
 • Få gode ringverknadar av etableringa av Hardangerbadet med opplevingstilbod frå fjord til fjell.
 • Begrens støyende turisme f. eks ribbåt, sjøfly, og zipline. Finne alternativer med fokus på stillhet.
 • Gjera alle ressursane i lokalsentra synlege,  

 

Arbeida for å desentralisera offentlege og private arbeidsplassar til Kvam (og Hardanger.)

Gje etableringsstøtte til slike tiltak

Styrka vidaregåande utdanning i praktiske og teoretiske fag. Samarbeida med fylkeskommunen for å få TAF- og påbyggingsklassar. Sikre eit fagleg mangfald

 

 

Miljø og samferdsel 

Om lag ein femtedel av dei totale klimagassutsleppa kjem frå trafikksektoren. Me i Kvam må få betre høve til å ta vårt ansvar for redusera utsleppa.

Miljøpartiet dei grøne vil:

 

 • Greia ut betre kollektivtrafikk i heradet.
 • Gjennomføra elektrifiseringa av den kommunale bilparken, få fleire ladestasjonar  i heile kommunen, spesielt Strandebarm, Tørvikbygd, Øystese og Ålvik.
 • Gratis sykkelladestasjonar og trygg sykkelparkering i bygdesentra, Ha det som krav i føresegner til reguleringsplanar.
 • Prioritera rassikring og vedlikehald av eksisterande vegnett.
 • Me støttar ein  bein tunell til Kvamskogen som rassikringsprosjekt
 • Prioritera tryggleik i trafikken, Setja ned fartsgrensa til 40 km/t i tettbygde strøk og til 30 km/t i område med blanda trafikk kring skular og barnehagar.
 • Gang- og sykkelvegar må vera den kortaste vegen mellom start og mål. Utbetra og byggja/rydda snarvegar.
 • Heilårs gang- og sykkelveg Kvamskogen – Norheimsund.
 • Turløype for sommar- og vinterbruk Kvamskogen – Sjusete – Fitjadalen.
 • Me skal støtta utgreiingane om ein høgfarts jernbane over Haukeli til Oslo

 

Miljø og heradet sine oppgåver

Heradet har ansvar for at Kvam vert ein god plass å bu for alle. Miljøpartiet dei grøne vil visa korleis heradet kan vera leiande i å redda livsgrunnlaget vårt, kutta klimagassutsleppa og skapa framtidig velferd.

 

Heradet og dei tilsette har eit spesielt ansvar for å gjennomføra den grunnleggjande snuoperasjonen i ein lokal klimadugnad:

 • I årsbudsjettet skal det setjast av pengar og tid for å få framdrift på klimaarbeidet.
 • Motivera organisasjonen og dei tilsette ved å sertifisera administrasjon og institusjonar som Miljøfyrtårn (MFT) og Grønt flagg eller MFT-sertifisering av skular og barnehagar.
 • Samarbeida med frivilige organisasjonar og innbyggjarar i ulike bygder om årlege miljø- og klimadugnadar
 • Tiltak mot matkasting og koma i gang med kjeldesortering av våtorganisk avfall

 

Utvikle lokalsamfunn

Integrering av busette flyktningar og andre på utsida av arbeidsmarknaden: Kommunen og private må samarbeida om auka kompetansen og få betre samaordna planar for å få flyktningar i arbeid. Gje hjelp til oppstart av eigne bedrifter og grunerverksemnd. Kommunen kan ta mot fleire flyktningar. Utvida det frivillige arbeidet i forhold til møtestadar og venegrupper for å meistra språk og læra om daglegliv i Kvam.

Skipe venskapskommune for kultur og næringsutvikling i hardt råka land som Syria.

Auka innbyggjarane sin medverknad i politiske avgjerdsprosessar ved å skapa arenaer der det er lettare å få oversyn og koma med innspel. Gå gjennom etiske og andre retningslinjer for politisk og administrativt arbeid. Låg terskel for innbyggjarinitiativ og engasjement.

Kommunen skal utvikla sterke og levande bygdesentrum med gode felles møteplassar, grøne område, leikeplassar og gangvegar. Gjennomføre sentrumsprosjekt i Ålvik, skape gode og trygge rammer i Øystese.

Styrka det uformelle kulturlivet. Greia ut om biblioteket kan verta eit nav for slikt arbeid, til dømes utlån av utstyr til friluftsliv og idrett. Det kan føra til utvida opningstid i biblioteka og bibliotek i fleire bygder.

 

energi økonomisering

Betra energiøkonomisering i kommunale bygg, td varmepumper  og solceller.

Stimulera til bygging av miljøvenlege bygg ved å setja ned kommunale avgifter miljøvenlege bygg.

Setja krav om meir miljøvenlege energiløysingar i planlegging av bustadar og næringsbygg.

Kartleggja om kraftverka  og straumledningsnettet i Kvam kan utnyttast betre. Lage heilskapleg oversikt over dei ulike løysingane som er no.

Kvam kraftverk må opparbeide seg kunnskap på andre miljøvennlege energikjelder som sol og verte ein drivkraft for solselle bruk i Kvam.

Setja krav om nullutslepp i byggenæringa og få klimanøytrale byggeplassar. På alle nye kommunale bygg må det leggjast inn solcellepanel som standardløysing

 

 

Miljø for born, unge, skule

 • Styrka folkehelsearbeidet og ha fokus på psykisk helse, særleg hos born og unge. Styrka utekontakten og helsesøster sitt førebyggjande arbeid. Gje tilbod om tidleg førebyggjande hjelp til familiar som slit.
 • Barnehage og skule legg grunnlaget for framtida. Ved å leggja til rette for meir leik og bruk av naturen, kan borna få meir variert tilbod og glede inn i barnehage og skule.
 • Me vil gje alle elevar ein god start på dagen med gratis frukost.
 • Frivillig arbeid må få betre vilkår, spesielt organisasjonar som arbeider for born og unge. Grannehjelpa sitt arbeid.
 • Finna løysingar som kan føra til lågare eigendel i SFO og kulturskule.
  Gje auka støtte til idrettslag som gir gode tilbod om ”allidrett”
 • Gje medvit om demokrati: Auka aktivitet i ungdomen sitt kommunestyre, gå inn for prøveordning med 16 års aldersgrense ved val.

 

Greia ut gode løysingar for kollektive buformer  med gode uteområde for aktive eldre som ikkje treng eller vil bu på institusjon.

 

Gummigranulat må samlast opp og ikkje brukast på nye anlegg. Me må slutta å bruka eingognsplast, rydda opp i alle typar plastforsøpling og ha ei endå grundigare kjeldesortering i skular og barnehagar.

 

Miljø og helse,omsorg

 • Styrka folkehelsearbeidet og ha fokus på psykisk helse, serleg hos born og unge. Styrka utekontakten og helsesøster sitt førebyggjande arbeid. Gje tilbod om tidleg førebyggjande hjelp til familiar som slit.
 • Frivillig arbeid, som Grannehjelpa, må få betre vilkår, spesielt organisasjonar som arbeider for born, unge og eldre.
 • Få fokus på tilbudet innan rusomsorg og psykisk helse.
 • Arbeider for bygging av flere omsorgsbustader. Vi vil ha flere og varierte bolig muligheter for eldre og andre som trenger tilrettelegging av bo forhold. Dette vil inkludere flere plasser for rehabilitering og egen avdelinger for demente.

 

 

 

lause punkt:

 • sundagsope
 • tiltak mot støyureining.
 • klar avstand til vindmøller
 • Kvamsøy til fritidsformål og ålmenta